ÇEVRE POLİTİKASI

Aşağıdaki belirtilen hususların yerine getirilebilmesi için tüm desteğin sağlanacağını, gerekli kaynakların ayrılacağını, yürürlükte olan çevre mevzuatına ve idari düzenlemelere aynen uyulacağını üst yönetim olarak taahhüt ederiz.

- Tesislerin inşa ve işletmesinde, hammadde ve enerji kullanımında, doğal kaynakları ve çevreyi koruyarak israfı önlemek,
- Kirlenmenin önlenmesi amacıyla atıkları en düşük seviyeye indirmek ve geri dönüşümü desteklemek,
- Çalışanlarımıza ve toplumumuza temiz ve güvenli bir çevre sağlamak,
- Yerel, ulusal ve uluslararası kural ve yasalara uymak ve resmi kuruluşlarla işbirliği yapmak,
- Çevre amaç ve hedeflerimizi her yıl gözden geçirerek, Çevre Yönetim Sistemimizin sürekli gelişimini sağlamak,
- Çevre ve insan sağlığının korunmasını teşvik edici eğitim ve faaliyetlere önem vermek